DR. Bashudeb Paul
DR. Bashudeb Paul
Associate Professor
DVM, MS in Anatomy (SAU), MSc (Vertebrate Morphology)
01717543732
bashudebp.dah@sau.ac.bd