Mr. Md. Shahidullah Kayshar
Mr. Md. Shahidullah Kayshar
Assistant Professor and Chairman
+88-01717-514432
skayshar.fet@sau.ac.bd
mamunbau06@gmail.com